ינש םוי
2000 ראובפל 14

 

 
Team Echo wuz here......FUCKIN A .....you need security!!!!!
תושדח 

תרניכ בבוס הירבט - "םוינלימה תא םיצוח"

תוריכמה םודיק תריז םיממחמ םוסרפה ידרשמ

םירבח שי הז ליבשב ,םיגהונ אל םיתוש םא

מ"דקה ףנעב ןושאר גוזימ

99 טנרטניא רקס

תוירלולסה תורבחה קוש תקידבל רקס

לארשיב וגוסמ ןושאר - יקוויש לטרופ םע תאצוי טקרמורפ

תיקוויש הפקתמב ראודה תושר

עובירה תא םדקמ לגופ

יקצוסיול הנש 150 ןייפמק תא להנת טקרמורפ תרבח

לארשיב תוירחסמ תולרגה אשונב יטפשמ רתא


ל"וח תושדח 

םיצע םע הפוריא

הרפוא – םייקוויש םיעוריא

2000 תנשל תונכה : ב"הרא

HALLOWEEN – םישודקה ליל גח


ל"וחב תוכורעת 
ןויע ימי 

תכורעת FICHE LA

תכורעת STRUCTURES

תכורעת 2000 WORLD INCENTIVE


םוסרפהו קווישה לוהינב םישודיח סרוק

םיינומה םיעוריאל םיקיפמ תומלתשה


םירמאמ 

הריווא בוציע
הקיסומ תועצמאב


ביטנסניא

רזגמב החלצהל
שורד - ידוחיי
תוריכמ םודיק
דחוימ


חצנמה - MARCOM
תרומזת לע
ןוגראב תרושקתה


ןויע םוי תריקס
ומורפ ןיזגמה לש
עוריאה" :הידמ
" יקוויש ילככ


... םיפסונ םירמאמ

.יקסעה םוחתב רקיעב ,םיעוריאה ץרא איה לארשי
םיקיפמ ץראב .יקסעה םוחתב רקיעב ,םיעוריאה ץרא איה לארשי
םדא ןבל םיענש םיביצקתב ,שדוח לכ םיעורא 2400- כ עצוממב
םוי תקפהל 10,000$ לש םיללוכ םיביצקתו 200$ ל 30$ ןיב
עוריאל וא םידבוע עוריאל 700-800,000$ דע ןויע
רושימב עוריאב שמתשהל עדי יטרפה קושה םא .תימדת
תא לצנל ועדי אל תאז תמועל תוירוביצה תויושרה ,יקווישה
רבכ ה50- תנש .םיימואל םיאשונ םודיקל ילככ עוריאה
סופספכ תנמתסמ האבו הברקה 2000 תנשו ,סופספכ התלגתה
ןגב 27.10.99 ב הידמ ומורפ ןיזגמה לש ןויעה םויב
2000 תנשב שחרתיש םילודגה םיעוריאה דחא גצוה םינרוא
תושרה דצמ הלועפה ףותיש רסוחל אמגודכ,הבורקה
תא ןנכתמש ,יאקירמא דוגא י"ע קפוי עוריאה :תירוביצה
ךילהת לש ומוציעב . ה80- תונשמ רבכ 2000 תנש יעוריא
הלועפ ףותיש אוצמל תנמ לע ץראל ןוגראה יגיצנ ועיגה םולשה
התיה אל ךא ,ץראב עוריאה ןוגראב תוירוביצה תויושרה דצמ
תוחותפ םיידיב ולבקתה םירצמב וליאו ,אשונל "תבשק ןזוא"
רתאב םייקתי ןכא עוריאה .ההובג התיה אשונב תונינעתההו
תרוסמב םגו ,תונושו תובר תויוברתב .םירצמב תודימריפה
תגשהו םירסמ תרבעהל יביטקפא ילכ הווהמ עוריאה תידוהיה
תא לצנל דציכ ןכ םג דומלל תוירוביצה תויושרה לע .םידעי
ןאכ םיאיבמ ונא .תוימואל תורטמ תגשהל עוריאבש תלעותה
אשונב ןויעה םויב וגצוהש תוקתרמה תואצרהה יריצקת1799


Build & Run by CompuNet ©1999  
03-9794017 :סקפ  03-9797755 :.לט   happenin@netvision.net.il