. betnchat לש אלפומה קחשמב קחשל םתרחבש הדות
ולכותש ידכב תאז
,ל"נה תוארוהה תא ןויעב וארק אנא
.ונלש וניזקה תנכותב קחשלו רבחתהל תוריהמבו תולקב
. הנכותה תא דירוהל םכילע וניזקב קחשל ולכותש ידכ
. הטמל הנוכתה תדרוה רותפכ לע ץוחלל שי הנוכתה תדרוהל
  םכלש ךסמה לע עיפוי התנקתהו הנכותה תדרוה רחאל
הז בלשב ,ךרדה רוציק לע וצחיל  betnchat ל ךרד רוציק
םע ספוט אלמל םכילע היהי תאכ .קחשימה לעפוי
 רותפכה לע וצחיל הז ספוט אלמל תנמ לע ,םיישיא םיטרפ

.(New User)

לחץ להוריד את התוכנה

11.00Mb  וניה ץבוקה לדוג

03-5626144 - הממיב תועש 24 תירבעב תינכט הכימתל

 

Go to the Flashed Product Tour