(windows 95/98) הלעפהה תכרעמ תא וריבעה
.("En" -ל "He" -מ רבעמ י"ע) תילגנאה הפשל

.[הדרוה] טירפתב עיפומה (download) "הנכותה תדרוה" רושיקה שקמ לע ץחל
(Save this program to disk) "קסידל וז הנכות רומש" רחב
םוקימל בל םיש .ץבוקה תא רומשל הצור התא הב היירפסה תא רחבו
.הנכותה תנקתהל ול קקדזתו רחאמ ץבוקה תא תרמש וב קיודמה

Windows Explorer -ב שמתשה הנכותה תדרוה המלשוהש רחאל
אוה ץבוקה םש .הנקתהה תלחתהל םיימעפ ץחלו ץבוקה תאיצמל
betnchat.exe

תאקתפרהמ תונהל לכות תוקד רפסמ ךותו תוארוהה רחא בוקע
.רתויב ךילע בוהאה קחשמה

03-6442340 - הממיב תועש 24 תירבעב תינכט הכימתל

 

Go to the Flashed Product Tour